Tin tức

Thông báo về Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài như sau:...

Mở lớp bổ túc kiến thức dự thi sau đại học ngành Thông tin - Thư viện năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức ngành Thông tin - Thư viện cho các đối tượng có nhu cầu dự thi cao học chuyên ngành Khoa học Thông tin - Thư viện trong năm 2023 như sau :...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC CÁC CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC QUẢN LÝ, CHÍNH SÁCH CÔNG, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức ngành Khoa học Quản lý cho các đối tượng có nhu cầu dự xét tuyển cao học các chuyên ngành: Khoa học Quản lý, Chính sách Công, Quản lý Khoa học và Công nghệ trong năm 2023, cụ thể như sau:...

Tuyển sinh lớp Bổ sung kiến thức năm 2023 ngành Ngôn ngữ học bậc Thạc sĩ

Căn cứ Quy chế đào tạo Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức cho các thí sinh có nguyện vọng dự thi thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học....

Tuyển sinh lớp Bổ sung kiến thức năm 2023 ngành Ngôn ngữ học bậc Tiến sĩ

Căn cứ Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển sinh lớp Bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học với 04 chuyên ngành: Ngôn ngữ học (mã số 9229020.01), Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam (mã số ...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?