Công tác xã hội

Giới thiệu chung

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo:
- Tên chuyên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Công tác xã hội
+ Tiếng Anh: Social Work
- Mã số chuyên ngành đào tạo:    60 90 01 01
- Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Công tác xã hội
+ Tiếng Anh: Social Work
- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
- Thời gian đào tạo: 2 năm
- Tên văn bằng tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Công tác xã hội
+ Tiếng Anh: The Degree of Master in Social Work
- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo:
2.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo bậc thạc sĩ chuyên ngành Công tác Xã hội (CTXH) có mục tiêu chung là đào tạo thạc sĩ chuyên ngành CTXH , vừa đảm bảo tính cơ bản và hiện đại, vừa mở rộng và nâng cao so với bậc cử nhân, phù hợp với thực tiễn kinh tế, chính trị - xã hội của đất nước trong điều kiện hội nhập với khu vực và thế giới; có ý thức góp phần thực hiện mục tiêu công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
2.2. Mục tiêu cụ thể
2.2.1 Về kiến thức: Người học được trang bị những kiến thức sâu và có hệ thống về các lý thuyết làm nền tảng cho can thiệp xã hội, biết cách vận dụng các lý thuyết đó vào vào thực hành trong với các vấn đề khác nhau, biết cách phát hiện và xử lý can thiệp các vấn đề đó một cách hiệu quả. Đồng thời, các học viên được trang bị một cách vững chắc các giá trị và đạo đức nghề nghiệp.
2.2.2. Về kĩ năng: Người học được đào tạo có trình độ cao về kĩ năng thực hành trong nhiều lĩnh vực khác nhau của CTXH, biết cách làm việc với nhiều nhóm đối tượng thuộc các độ tuổi khác nhau, có khả năng làm việc trong các bối cảnh thực hành đa dạng, và biết phối hợp với nhiều tổ chức, thiết chế xã hội là nguồn lực quan trọng của thực hành CTXH.
2.2.3. Về năng lực: Người được đào tạo có năng lực giải quyết vấn đề CTXH đặc thù trong lĩnh vực cụ thể của mình: tư vấn, chỉ dẫn, điều trị, can thiệp, điều tra, đánh giá, tổng kết, báo cáo. Ngoài ra, người học có thể giảng dạy, đào tạo cán bộ CTXH từ Trung ương đến địa phương, nghiên cứu lý luận CTXH trong các trường Đại học, Cao đẳng, và các Viện nghiên cứu. Đào tạo bậc cao tổng hợp các khoa học xã hội, khoa học hành vi, khoa học phát triển, khoa học quản lý dẫn đến xây dụng các mô hình lý thuyết cho thực hành. Phần lý thuyết của CTXH bậc cao đòi hỏi đưa ra được cơ sở lý thuyết của thực hành CTXH từ cơ sở lý thuyết của các khoa học xã hội nói chung giúp người học nâng cao năng lực xây dựng, phát triển lý thuyết thực hành CTXH và tay nghề thực hành CTXH  tại cơ sở.
2.2.4.Về nghiên cứu: Kết hợp nghiên cứu lý thuyết và thực hành CTXH. Người học có thể nghiên cứu, phát hiện, giải quyết các vấn đề CTXH thuộc lĩnh vực cụ thể của mình trên cơ sở tự đánh giá hiệu quả hoạt động thực hành của mình. Ngoài ra người học phải có khả năng thiết kế nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu và phân tích số liệu nghiên cứu.
3. Thông tin tuyển sinh
3.1.Các môn thi tuyển sinh
- Thi tuyển với các môn sau đây:
           +Môn thi cơ bản: Nhập môn Công tác xã hội
           +Môn thi cơ sở: Hành vi con người và môi trường xã hội
           +Ngoại ngữ: chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.
3.2.Đối tượng tuyển sinh
Đối tượng tuyển sinh cần thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện về văn bằng như sau:

  • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Công tác xã hội;
-  Có bằng tốt nghiệp đại học chính qui các ngành gần với ngành Công tác Xã hội và đã học bổ túc kiến thức (29 tín chỉ) để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học Công tác xã hội.
3.3. Danh mục ngành gầnXã hội học, Tâm lý học, Giáo dục đặc biệt, Khoa học Quản lý, Đông Phương học, Báo chí, Chính trị học/Sư phạm giáo dục chính trị, Triết học, Luật học, Nhân học, Lịch sử (có định hướng chuyên ngành Nhân học).
3.4. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức
STT Tên học phần Số tín chỉ Ghi chú
1 Công tác Xã hội Đại cương 3  
2 Lý thuyết Công tác xã hội 3  
3 Phương pháp nghiên cứu Công tác xã hội 3  
4 Hành vi con người và môi trường xã hội 3  
5 Quản trị ngành CTXH 3  
6 Công tác xã hội cá nhân 3  
7 Công tác xã hội nhóm 3  
8 Phát triển cộng đồng 3  
9 CTXH với người khuyết tật 2  
10 CTXH trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần 3  
  Tổng 29  
 
3.5. Yêu cầu về kinh nghiệm công tác: không yêu cầu.

Khung chương trình

Chuẩn đầu ra

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?